Lasst uns danzen, de Welt ass rund, an Ehrik ass de Foasenicht kunterbunt!!!